Hvem ejer hvad?

Vandledningen
Østervrå Vandværk forsyner dig med drikkevand gennem et net af vandledninger.

Fra vandledningen ude i vejen går der stikledning ind til den enkelte ejendom.

Stikledningen går fra forsyningsledningen i vejen og hen til skel.  Østervrå Vandværk ejer denne del af ledningen.

Fra skel og ind til den enkelte ejendom går jordledningen. Grundejer ejer denne del af ledningen.

Jordledningen 
Opdager du eller har du mistanke om en utæthed på jordledningen, skal du kontakte vandværket og en autoriseret VVS-installatør.

Det er vigtigt, at du gemmer fakturaer og øvrige dokumenter, da dit forsikringsselskab, som oftest dækker omkostningerne. Dokumentationen kan også være nødvendig, i forbindelse med en evt. refusion, af betalingen til spildevandsforsyningen.

Du har selv alle forpligtelser og ansvar for vedligeholdelse af din jordledning. 

Stophanen
Stophanen til den enkelte ejendom tilhører Østervrå Vandværk. Stophanen bruger vi til afbrydelse af forsyningen, f.eks i forbindelse med ledningsarbejde.

Stophanen må kun benyttes af  Østervrå Vandværk. Måtte du alligevel få brug for, at få lukket vandet ved stophanen, f.eks i forbindelse med større arbejder på din ejendom, så kontakt os gerne.

Benytter du stophanen uretmæssigt og går denne i stykker, så påhviler omkostningerne til udbedring af skaderne, dig. 

Vandmåleren
Vandmåleren ejes af  Østervrå Vandværk.

Du betaler årligt en fast afgift til vandværket, som bl.a. dækker brug af måleren.

Vandmåleren må kun udskiftes af  Østervrå Vandværk.

Har du mistet plomben på vandmålerinstallationen, så kommer vi gerne og sætter en ny på.

Hvis du ønsker, at få kontrolleret din vandmåler, f.eks i forbindelse med afvigende forbrug, kan vi iværksætte dette.

Vandmåleren skal undersøges på et godkendt målerlaboratorie.

Hvis målervisningen ligger inden for den godkendte kontrolafvigelse, skal du selv betale for kontrollen.

Hvis målervisningen ligger uden for den godkendte kontrolafvigelse, betaler Østervrå Vandværk for kontrollen.

Østervrå Vandværk benytter udelukkende elektroniske vandmålere fra Kamstrup, hvorfor en del af kontrolarbejdet, allerede kan ske imens måleren er i drift.

 

Kort og tegninger
Vores ledninger og stophaner er indtegnet på kort.

Nogle er indtegnet efter gravearbejdet eller projektplaner, andre er indmålt digitalt.

Vi har ikke fortegnelser over jordledninger.