Artikel fra Østvendsyssel Folkeblad

26/04/2016 - Østervrå Varmeværk

Årsopgørelserne er på vej ud til Østervrå Varmeværks forbrugere, og der er positive overraskelser i vente. Varmeforbruget har stort set været som budgetteret, men prisen på gas og el har været langt under det forventede, og det sender prisen på varme ned på et niveau som for 20 år siden.

Østervrå Varmeværks forbrugere har lukket præcist så meget op for varmen som forventet, til gengæld har prisen på gas og el væ­ret nedadgående hele året, og det giver et særdeles positivt udslag i årsopgø­relserne, som netop i disse dage er på vej ud.

- Vi har på grund af de faldende pri­ser genereret et overskud, og det må vi ifølge reglerne ikke, så derfor kan de fleste se frem til at få tilbagebe­talt et pænt stort beløb, for­klarer varmemester Jents Peter Løgtved, han mener at beløbene for nogen ligger i omegnen af det, der svarer til 1. acontorate i det nye regnskabsår, og det er der sikkert ingen, der har noget imod.

Årsagen til overskuddet skal ses på baggrund af flere faktorer. - Gaspriserne er faldet meget i løbet af året, og samtidig har vo­res transmissionsledning kørt sit første år helt uden afbrydelser, fortæller varmemesteren og fortsætter, mere end 60% af vores var­meforbrug kommer herfra.

Dertil skal lægges at Øster­vrå Varmeværks elkedler også har været brugt rigtig meget. Vi har haft stor glæ­de af, at tyske vindmøller har haft en overproduktion af strøm, som vi har kun­net aftage til en fornuftig pris, og det har også været til fordel for varmeprisen i Østervrå.

Den positive prisudvik­ling sætter også sit præg på det nye regnskabsår.

- Vi forventer, at et gennemsnitshus på 130 m3 får et årligt varmeforbrug på ca. 18 MWh, som svarer til en pris på ca. 9.000 kr.,oplyser Jens Peter Løgtved, og vi skal vel en snes år tilbage for at finde et lignende pris­niveau.

Forbrugerne kan altså forvente en positiv hilsen fra varmeværket. Dem, der er flyttet i løbet af året og har fået afregnet deres mellemværende til de budget­terede priser, har måske også penge til gode.

- De er velkommen til at hen­vende sig til varmeværket, så kigger vi på det og laver en mere konkret beregning, lyder opfordringen var varmemesteren. Østervrå Varmeværk holder sin ordinære general­forsamling den 26. maj, hvor formanden vil uddybe årets resultat yderligere.

Varmeværket har fået en ny hjemmeside sammen med vandværket, så kig evt. ind på www.9750vandogvarme.dk

ÅB - Østvendsyssel Folkeblad

Du finder selve artiklen her.